Öppna data

På denna sida återfinns anteckningar, tips, länkar och relaterat material från de presentationer om öppna data som hållits under Y2S hållbara vandring från Ystad till Stockholm.

Vad är öppna data?

“Data kan kallas öppna data om vem som helst fritt får använda, återanvända och distribuera dessa med som största motprestation att ange källa eller krav på att dela data på samma sätt.”

opendefinition.org. Läs mer om öppna data på Wikipedia.

Dessa två filmer från Simpleshow foundation på Wikimedia Commons respektive Örebro kommun ger dig lite längre introduktioner till öppna data:


Av Simpleshow foundation [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons.
Svenska undertexter finns att välja på knappen CC.


Av Örebro kommun med Jonas Söderström.

Naturvårdsverket har också tagit fram ett antal bra filmer om öppna data som är värda att se:

Krav för öppna data

För att information ska räknas som öppna data måste de uppfylla följande krav:

Komplett
Information som inte innehåller personuppgifter eller lyder under sekretess görs tillgänglig i så stor omfattning som möjligt. Detta gäller särskilt databaser med material som skulle kunna vidareförädlas.

Primär
Information skall så långt det är möjligt tillhandahållas i originalformatet. Bild- och videomaterial skall tillhandahållas i högsta möjliga upplösning för att möjliggöra vidareförädling.

Aktuell
Information skall tillgängliggöras så snabbt som möjligt så att värdet av den inte försvinner. Det bör finnas mekanismer för att automatiskt kunna få information om uppdateringar.

Tillgänglig
Information görs tillgänglig för så många användare som möjligt för så många ändamål som möjligt.

Maskinläsbar
Informationen är strukturerad på ett sätt som möjliggör maskinell bearbetning och samkörning med andra register.

Fri
Informationen är tillgänglig för alla utan krav på betalning, eller inskränkningar i form av licensvillkor och registreringsförfaranden

I ett öppet format
Det format informationen lämnas i följer en öppen standard, alternativt är dokumentationen till formatet fritt tillgänglig och fri från patentlicensvillkor.

(Källa: Fakta, öppna data – SKL)

Vad är PSI-data?

vidareutnyttjande.se

 • Vägledning för vidareutnyttjande av offentlig information
 • E-delegationen har kommit fram till följande rekommendationer för vidareutnyttjande av offentlig information (PSI-data):
  • Information bör publiceras fritt utan avgifter och krångliga licenser på myndighetens eller kommunens webbplats.
  • Information bör lämnas ut elektroniskt på begäran.

5 frågor

Varför?

Nyttan

 • Skapa insyn och delaktighet i offentlig förvaltning
 • Bättre service till privatpersoner och företag
 • Förbättra förutsättningarna för tillväxt
  • Vidareförädling och utveckling av nya tjänster kan bidra till ekonomisk tillväxt. En studie som genomförts på uppdrag av EU-kommissionen visar på stor nytta av fritt tillgänglig offentlig data. Omräknat till svenska förhållanden visar studien att den direkta tillväxtpotentialen i en ökad användning av offentlig data är runt 10 miljarder kronor. Givet den svenska skattekvoten skulle det innebära ökade intäkter för det offentliga med drygt 4,5 miljarder kronor.
 • Driva kvalitetsarbete
  • Arbetet med öppna data för även med sig positiva effekter för den offentliga förvaltningens interna arbete. Öppna data fungerar som en katalysator för ordning och reda samt bidrar till att tillgängliggöra data som kan tjäna som verksamhetsstöd och underlag för analys av den egna verksamheten.

Andra motiv

Skulle arbetet med öppna data kunna leda till att uppfylla några av era verksamhetsmål?
Finns det i dagsläget styrande dokument eller beslut från regeringen eller myndighetens ledningsgrupp som leder till budgeterade och tidsbestämda aktiviteter inom området öppna data?

 • Verksamhetsmål?
 • Förordningar?
 • Regleringsbrev?
 • Strategier?
 • Beslut?

Vilka?

Vilka bör involveras?

 • Målgrupper – Interna och externa
  Ha med användarna från början
 • Ansvar inom myndigheten
  Har ni utsett någon ansvarig på myndigheten för frågan om öppna data? Var i org ska ansvaret ligga?
 • Blandning av kompetenser
  På Sida t.ex.: Kommunikation, statistik, IT, arkiv, verksamhet, UD, UM, andra myndigheter
 • Förankring hos ledning
  En framgångsfaktor
 • Långsiktighet och hållbarhet
  Se till att tänka långsiktigt när projektet / arbetet sätts upp så det blir en hållbar förvaltning och att data kan uppdateras kontinuerligt.

Vad?

Vad för data?

 • Relaterat till kärnverksamheten?
 • Administrativ data?
 • Lågt hängande frukter
 • Vad efterfrågas?
  • I växeln, info-mailen, besöks- och sökstatistik
  • Vad publicerar och använder andra?

Begränsningar

Var?

www.exempel.se/psidata

 • Underlätta för återanvändning
  • En grundförutsättning för att man ska kunna återanvända information är att den går att hitta. Att använda någon av de länkar som vägledningen rekommenderar underlättar för detta.
 • example.se/psidata är obligatorisk och data.example.se en option
 • ÖppnaData.se – Förmedling av data som tillgängliggjorts för vidareutnyttjande
 • www.psidatakollen.se –  Granskar /psidata
  • Granskar om offentliga organisationer följer E-delegationens rekommendation om att samla data på sidan /psidata

Egen eller annans webb?

Exempel:
 • Opennorth.se – Samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Skellefteå kommun, Umeå kommun och Umeå universitet.
 • Trafiklab.se – Community för öppen trafikdata
 • IATI Datastore – Samlar all öppen biståndsdata som publiceras till IATI-standarden, bl.a. data som hämtas för visualisering på Openaid.se

Hur?

Skapa & publicera öppna data

 • Steg 1: Beskriv möjligheterna att lämna ut information
  • Vad finns? Villkor? Kontaktpersoner?
  • Gör det på /psidata
 • Steg 2: Kontrollera innehållet i varje informationsresurs. Finns begränsningar?
 • Steg 3: Gör informationsresursen tillgänglig
 • Steg 4: Berätta vad som gäller för att få vidareutnyttja informationen. Klargörandetext. Licens?

Ta fram handlingsplan

 • Hur kan ni kontinuerligt erbjuda uppdaterad information som kan vidareutnyttjas?
 • Hur kan ni successivt förbättra processen med hjälp av den s.k. flerstegsmodellen?

Läs mer: http://www.vidareutnyttjande.se/checklista-for-att-komma-igang/

Flerstegsmodellen

 • Steg 1: Publicera informationen på webben i det nuvarande formatet
 • Steg 2: Publicera informationen i maskinläsbar strukturerad form
 • Steg 3: Publicera informationen i ett öppet format eller i en öppen standard
 • Steg 4: Gör informationen åtkomlig via ett API
  • API (Application Programming Interface) – gör det möjligt att automatisera uttag av information.
 • Steg 5: Publicera informationen som länkad data
  • Länkade data handlar om att komplettera den existerande webben av dokument med en webb av data.
  • Det första vi behöver förstå är att länkade data handlar om påståenden om ting, där ting kan vara personer, platser, mediciner, historiska händelser, bilder, filmer, textdokument osv. Konkret räcker det att följa tre principer:
   • addresserbarhet – ge varje ting en URI (en webbadress) som gör att påståenden kan hämtas via HTTP.
   • enhetlig informationsmodell – används språket RDF för att uttrycka påståenden om ting.
   • länka ihop – förbind ting med varandra genom relationer av olika slag, gärna mellan olika datakällor.
  • Läs mer: http://lankadedata.se

Läs mer: http://www.vidareutnyttjande.se/checklista-for-att-komma-igang/pa-vilket-satt-ska-informationen-finnas-tillganglig/

DCAT-AP

 • DCAT Application Profile for Data Portals in Europe
  • EU:s rekommendation för dataportaler som hanterar beskrivningar av öppna offentliga data
 • Data Catalog Vocabulary (DCAT)
  • Beskrivning av datakällor som länkade data
 • http://lankadedata.se/dcat-utbildning

Genvägar för kommuner

 • oppnadata.skl.se
  • Nationell samordning av kommunala öppna data
  • Verktyg som underlättar för kommuner att komma igång med publicering av öppna data
  • Nyckeltal som redan finns publicerade på Kolada.se

Övriga tips

Länkar, inspiration och goda exempel

Fler presentationer som har använts under projektet finns på denna sida.

Jämförelser mellan kommunernas öppna data finns på denna sida.