Ronneby

Data relaterat till mål 11

Öppna data

Inga.

Uppmätta data under vandringen

Inga (sensorer hade ej anlänt).

Öppna data sammanställning

PSI-data Öppnadata.se DCAT-AP Licensval Stjärnor Enkelhet
Nej Nej Nej - - -

För övriga kommuner, se kommunsidan.

Möte

Plats Tjänstemän Politiker Övriga Kommentar
Rådhuset 5 0 0

Presentation som användes (övriga presentationer finns på denna sida).

Resultat av värderingsövning

Observera att nedanstående tabell inte ska tas som ett officiellt uttalande av kommunen eller dess företrädare. Syftet var att under en övning få ett ingångsvärde till en efterföljande diskussion. Resultat är ändå intressant att visa publikt för just en fortsatt diskussion.

Rådata

Timestamp
Senast 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.
Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.
Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.
Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.
Till 2030 väsentligt minska antalet dödsfall och antalet människor som drabbas av katastrofer, inklusive vattenrelaterade katastrofer. Även tillse att de direkta ekonomiska förlusterna till följd av sådana katastrofer, i form av lägre global BNP, minskar väsentligt. Särskilt fokus bör ligga på att skydda de fattiga och människor i utsatta situationer.
Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.
Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden genom att stärka den nationella och regionala utvecklingsplaneringen.
Till 2020 väsentligen öka det antal städer och samhällen som antar och genomför integrerade strategier och planer för inkludering, resurseffektivitet, begränsning av och anpassning till klimatförändringarna och motståndskraft mot katastrofer samt utveckla och genomföra, i linje med Sendai-ramverket för katastrofriskreducering 2015–2030, en samlad katastrofriskhantering på alla nivåer.
Stödja de minst utvecklade länderna, inklusive genom finansiellt och tekniskt bistånd, att bygga hållbara och motståndskraftiga byggnader av lokala material.
20/04/2016 14:23:594443444444
20/04/2016 14:24:315534355443
20/04/2016 14:25:492524113355
20/04/2016 14:27:494444444444