Ansökan till Vinnova

Detta är originalansökan som skickades in till Vinnova.

Projekttitel på svenska och engelska

Hållbar vandring med Globala Målen och öppna data från Ystad till Stockholm

Sustainable walkabout with the Global Goals and open data from Ystad to Stockholm

Kort säljande text om projektet

Genom att vandra från Ystad till Stockholm och kontinuerligt rapportera hur öppna data är tillgängligt och kan användas i praktiken vill vi belysa vilket läge de 25 kommunerna som passerats har. Vandringen utnyttjas dels till att komma på plats i olika kommuner och organisationer, men också till att dra uppmärksamhet till själva projektet genom att förlita sig på allemansrätten, vilket blir en bra analogi med öppna data för en hållbar framtid.

Projektets syfte och mål kopplat till utlysningens syfte

Alla känner till allemansrätten och förstår varför den är viktig. Men få förstår varför öppna data är viktigt nu, eller för framtiden. Det är också svårt att väcka uppmärksamhet för detta hos de som inte redan är inbitna, både för att det verkar så tekniskt och att det saknas en ”story”. Genom att göra en fysisk vandring genom landet där allemansrätten är en grundpelare, vill vi belysa hur det nya digitala också spelar in, för oss som medborgare, turister och företagare och därigenom kunna nå personer som tidigare inte har intresserat sig för öppna data och hur det kan leda till nya innovationer. Målet är visa hur en gammal lagstadgad rätt vi alla tar för givet kan uppdateras till 2000-talets teknologi, och vara ett bra stöd för ett resilient och hållbart samhälle.

Genom att fokusera på FNs nya hållbarhetsmål, de globala målen, med specifik fokus på städer,  kan det belysas att vissa enkla och självklara åtgärder behöver göras för en målgrupp som normalt sett kanske inte bryr sig om öppna data. Genom mål nummer elva, städer,  kommer det att ställas nya krav på data rapportering från städer till FN via SCB. Vinnovas stöd är nödvändigt då målgruppen i sig inte bedöms veta om att de har ett latent behov av öppna data och kommer ställas inför nya behov av rapportering av öppen data och därför inte skulle skaffa sig nödvändig information själva i dagsläget.

Potential och nytta

Potentialen att nå ut och skapa uppmärksamhet bedöms vara hög tack vare dess unika och annorlunda sätt att genomföra det på. Detta kommer att kunna vara en dörröppnare både till media och till personer som sitter på nyckelposter som blir intresserade.

Målet är att kunna göra en aktivitet i varje kommun längs med kusten från Ystad till Stockholm, det vill säga 25 aktiviteter. Dessa kan variera från ett internt seminarium på en kommun, till en öppen föreläsning på det lokala biblioteket eller genom att göra praktiska workshops. Målgruppen för dessa aktiviteter är de roller som producerar data relevant för mål 11 i de hållbara utvecklingsmålen från FN (se nedan), och är alltså inte de som normalt sett skulle ansvara för öppna data i en kommun. På så sätt skapas en efterfrågan av att jobba med öppna data inom kommunerna själva.

Det andra målet är att bedöma befintliga data och sedan explicit presentera om de har DCAT-AP, licensval och hur många stjärnor de får i Tim Berners Lees modell om öppna data.

Denna sammanställning kommer att göras på ett sätt så att det blir lätt att jämföra olika datakällor och deras kvalitet. I sammanställningen kommer det också att redovisas huruvida kommunerna har data på öppnadata.se, om de uppfyller PSI-direktivet samt hur lätt det är att hitta öppna data på deras webbplats.

Mål 11 i de globala utvecklingsmålen

“Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable.”

Öppna data som är särskilt relevanta till de mätetal som är uppsatta för mål 11 är:

 • Bostadsdata
 • Kollektivtrafik
 • Trafikdata
 • Stadsplanering
 • Kulturarv, grönområden och naturskyddsområden
 • Luftkvalitet och avfallshantering
 • Allmänna platser
 • Ytvatten, ljud, ljus.

I mars 2016 kommer konkreta mätdata att fastslås och Quantified Planet kommer då att ansvara för att arbeta in detta presentations materialet. I detta projekt kommer alla dessa att översiktligt undersökas för varje kommun. Att göra denna första kartläggning kan få flera effekter.

Det kan:

 • leda till inspiration och erfarenhetsutbyte mellan kommuner
 • visa vilken data som redan finns tillgänglig
 • utvisa vilken data som skulle kunna vara lätt att publicera

Samla in och skapa data

Projektet kommer också att skapa viss öppna data under tiden i syfte att visa hur det kan göras och hur det kan komma till nytta. Således kommer guider att skapas som visar hur man kan göra det själv, som privatperson, företagare eller kommun. Dessa kommer att bestå av både videos, screencasts och textinlägg.

Främst kommer Smart Citizen Kit (eller liknande beroende på mätetal som väljs i mars) att användas för att samla data från omgivningen. Dessa kommer att publiceras löpande så att det till exempel enkelt går att se skillnader på CO och NO2 halten i innerstad och landsbygd, men också jämföra städer med varandra. För att lyckas med detta kommer Open Source-kittet kompletteras med loggning av position, kod som självklart kommer att publiceras under en fri licens.

OpenStreetMap kommer att förbättras, både genom loggning av GPS-spår men också genom att redigera. Hur man lägger till taggar som till exempel öppettider och kontaktuppgifter kommer att visas.

Mapillary kommer att användas för att skapa fotospår som exempelvis kan hjälpa till vid evenemang eller för folk att hitta till olika platser i kommunen. De sponsrar med en 360-graders kamera så att det går att visa på den högsta kvaliteten av foton.

Alla orter som passeras kommer att fotodokumenteras och sparas i Wikimedia Commons och direkt läggas till i Wikipedia och Wikidata om det saknades bilder där sedan tidigare. I samband med detta kommer en kontroll att göras om lämpliga öppna data finns inlagda och/eller länkade enligt bästa praxis. Detta gör att varje kommun som passeras blir ordentligt “inknutna” i Wikimedias sfär och att det blir lättare för dessa att göra mashups med Wikimedias information framöver.

Kommuner som passeras

Ystad, Simrishamn, Kristianstad, Bromölla, Sölvesborg, Karlshamn, Ronneby, Karlskrona, Torsås, Kalmar, Mönsterås, Oskarshamn, Västervik, Valdemarsvik, Söderköping, Norrköping, Nyköping, Trosa, Södertälje, Botkyrka, Nynäshamn, Haninge, Tyresö, Nacka, och Stockholm

Genomförbarhet

Projektet består av tre faser, två förberedande och sedan själva genomförandet. Förberedandet handlar om att skapa så stora förutsättningar som möjligt för att projektet ska lyckas. Där kommer kontakter att skapas, detaljerade rutter sättas upp och webbresurser identifieras och skapas. Förberedande av presentationsmaterial kommer att färdigställas. Tack vare god erfarenhet i området kommer mycket tidigare skapat presentationsmaterial att kunna återanvändas. Nyskapat material kommer vara av sådan art att det har en direkt anknytning till målgruppen och mål 11.

Eftersom att vandringen berör de globala målen kommer den att präglas av ett hållbarhetstänk, till exempel genom att solceller blir den primära energikällan.

Tidplan

Februari till mars

Förbereda olika webbresurser, sätta upp blogg som förklarar projektet och som har möjlighet att visa kartor, film och samlade dokument på ett snyggt sätt

Skapa konton på andra relevanta tjänster som kommer att användas under vandringen

Bygga solcellsvagnen

Mars till april

Anpassa presentationsmaterialet med de fastslagna mätetalen

Bygga/anpassa den mobila mätstationen

April till augusti

Vandra från Ystad till Stockholm

Genomföra föreläsningar och workshops på relevanta platser

Utreda vilka data som finns tillgängliga och dokumentera/publicera detta

Resurser

Förarbetet sker till största del av Pernilla Näsfors varvid mycket material från tidigare öppna data-presentationer kan återanvändas. De behöver dock uppdateras samt anpassas till att vara relevanta för mål 11 vilket görs i samarbete med Maja Brisvall.

Vandringen, mätningarna och presentationerna utförs av Jan Ainali, med stöd av Pernilla i en back office-funktion. Den största egna insatsen kommer att bli en omställning, i att bo i tält fem månader i sträck och att vandra över 100 mil. Det bedöms dock vara en nyckel till att skapa uppmärksamhet.

Andra redan befintliga resurser är tält, dator, mobil med mera. Utrustning som kommer att behöva köpas in är framförallt en vagn där solceller byggs på som då både används till att generera ström för att kunna vara uppkopplad konstant, samt frakta all packning.

Denna vagn står som modell och ska kompletteras med riktbara solceller som täcker hela locket. Modellen på bilden har använts för långa vandringar tidigare med gott resultat. Ett Smart Citizen Kit kommer också att köpas in för att monteras på vagnen vilket gör att vandringen och viss nyckeldata kommer att kunna följas i nära realtid på webben. Mapillary kommer att sponsra med en 360-graders kamera.

Budget

Personalkostnader 147 846 kr

Utrustning, mark, byggnader 26 000 kr

Grundvagn 8 000

Solcellspåbyggnad 11 000

Mätstation 4 000

Annan campingutrustning 3 000

Konsultkostnader, licenser m.m 100 000 kr

Övriga direkta kostnader inkl. resor 22 000 kr

Tåg till Ystad 1 000

Startövernattning 1 000

Resor t/r för specifika föreläsningar och mediakontakter 10*2 000= 20 000

Indirekta kostnader 3 750 kr

Telefon och internet 1 750

Diverse tvättkostnader 2 000

Totalt: 299 596 kr

Plan för nyttigörande av resultatet

Alla presentationer som hålls och det informationsmaterial som skapas kommer att läggas ut på en mångfald av plattformar (med explicit licens) för att göra det så lätt som möjligt att återanvända och bearbeta dem. Detsamma gäller själva utvärderingarna som görs av kommunerna. De kommer dels att publiceras löpande allt eftersom att data samlas in och utvärderingar görs, men också sammanställas i en kondenserad form efter själva vandringen så att det blir enkelt att göra en jämförelse av dessa 25 kommuner.

Aktörer

Projektkoordinator:

Openhearted AB,

med Pernilla Näsfors, har en lång erfarenhet av arbete med öppna data både nationellt och globalt, främst hos Sida och Världsbanken. Projektleder och skapar presentationsmaterial.

Projektpart:

Quantified Planet,

med Maja Brisvall, är experter på de hållbara utvecklingsmålen och att mäta saker som påverkar miljön. Ser till att allt som rör mål 11 har korrekta uppgifter samt rådger om lämpliga mätvärden.

Underkonsult:

Jan Ainali

kommer att anlitas som konsult i uppdraget främst för att genomföra vandringen och hålla i presentationerna samt att bygga/anpassa vagn, solcellsanläggning och klimatmätstation. Jan har en lång erfarenhet av arbete med öppna data och fria licenser genom sin tid på Wikimedia Sverige. Han är Innovation- och designingenjör och har tidigare jobbat på utvecklingsavdelningen på BAE Systems vilket innefattade en hel del prototyparbete och är numera medlem i Stockholm Makerspace.

Risker

Att inte få till relevanta möten i kommuner (sannolikhet 3, konsekvens 2): risken bedöms relativt liten att inte alla kommuner kommer att leda till relevanta möten med beslutsfattande personer. SKL kommer agera som advisors och ge projektet sitt stöd genom sina kontakter vid planering och kommunikationskanaler. Rätt kontakter kan borga för att detta kan bli en prioriterad aktivitet för kommunalråd och CIO:er i respektive kommun, samt för största näringsidkarna.  Så genom god planering och tidiga kontakter bör detta kunna genomföras. Konsekvensen har bedömts ganska låg då det ändå är troligt att det går att göra saker som får uppmärksamhet i kommunen och att information kan komma att nå dessa i alla fall.